Telefon: 33 49 80 801, Komórka: +48 600 114 350
Regulamin Ubezpieczenia.wadi.pl
REGULAMIN PROGRAMU Ubezpieczenia.WADi.pl
§ 1. DEFINICJE
Przez użyte w niniejszym Regulaminie Ubezpieczenia.wadi.pl pojęcia należy rozumieć:
Ubezpieczenia.wadi.pl – firma WADI.fhu Artur Piszczek z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kowalskiej 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza miasta Lubliniec pod numerem EDG 4800.
Dostawca – podmiot świadczący usługi opisane w § 3, Dostawcą może być bezpośrednio Ubezpieczenia.wadi.pl lub za pośrednictwem Ubezpieczenia.wadi.pl podmiot zewnętrzny.
Infolinia Ubezpieczenia.wadi.pl – zgłoszeniowe centrum telefoniczne czynne przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku, pod dedykowanymi dla Klientów numerami telefonu:(+48) 600 114 350, (+48 ) 33 49 80 801 lub 33 49 80 801 (połączenie wyłącznie na terenie Polski).
Karta – karta Ubezpieczenia.wadi.pl, która uprawnia do korzystania z Usług Ubezpieczenia.wadi.pl.
Klient – osoba fizyczna, działająca w charakterze konsumenta.
Numer identyfikacyjny - numer uprawniający do korzystania z Usług Ubezpieczenia.
Program Ubezpieczenia.wadi.pl – całokształt działań informacyjno-organizacyjnych związanych ze świadczeniem Usług Ubezpieczenia przez Ubezpieczenia.wadi.pl oraz Dostawców dla Klientów.
Regulamin Programu Ubezpieczenia.wadi.pl – regulamin, który określa prawa i obowiązki Klienta, zasady świadczenia Usług Ubezpieczenia oraz proces reklamacyjny w związku ze świadczeniem Klientowi Usług Ubezpieczenia, dostępny na stronie internetowej Ubezpieczenia.wadi.pl oraz Konsjerz.wadi.pl.

Usługi Ubezpieczenia – usługi organizacyjne oraz informacyjne, świadczone przez Ubezpieczenia.wadi.pl oraz Dostawców na rzecz Klienta, zzastrzeżeniem postanowień § 5 ust.1, w dwóch wariantach:
a) Nieograniczony zakres usługi określony w § 3 ust. 1-46 niniejszego Regulaminu,
b) Ograniczony zakres usługi określony § 3 ust. 47-49 niniejszego Regulaminu.


§ 2. PRZEDMIOT PROGRAMU Ubezpieczenia.wadi.pl
Przedmiotem Programu Ubezpieczenia.wadi.pl jest świadczenie na rzecz Klienta przez Ubezpieczenia.wadi.pl oraz przez dostawców, zapośrednictwem Ubezpieczenia.wadi.pl, usług Ubezpieczenia w sposób opisany w tym Regulaminie. Przystąpienie do Programu Ubezpieczenia.wadi.pl oraz wyrażenie zgody przez Ubezpieczenia.wadi.pl na przystąpienie Klienta do Programu Ubezpieczenia.wadi.pl oparte jest na zasadzie dobrowolności.

§ 3. ZAKRES PROGRAMU Ubezpieczenia.wadi.pl
1. Program Ubezpieczenia obejmuje organizację oraz świadczenie przez Ubezpieczenia.wadi.pl na życzenie Klienta, usług organizacyjnych Ubezpieczenia i informacyjnych w nieogranioczonym zakresie a w szczególności w następującym zakresie:

DOM
1) Organizacja zakupu i dostarczenia ubezpieczenia pod wskazany adres;
2) Organizacja ubezpieczenia profesjonalnej opieki nad dziećmi;
3) Organizacja ubezpieczania opieki nad zwierzętami domowymi;
4) Organizacja profesjonalnej ochrony ubezpieczeniowej domu;

ZDROWIE I RELAKS
5) Ubezpieczenie pobytu w renomowanych salonach SPA, salonach odnowy biologicznej;
6) Organizacja podróży do ekskluzywnych kurortów na świecie (przy współpracy z naszymi touroperatorami);

PODRÓŻE
8) Organizacja zakupu i dostarczenia ubezpieczenia turystycznego pod wskazany adres;
9) Pomoc w planowaniu i organizacji ubezpieczenia wyjazdów turystycznych w kraju i za granicą poprzez informowanie o ofercie biur podróży uwzględniającej określone przez Klienta upodobania, charakter wyjazdu oraz dodatkowe atrakcje, tj.
a) Ubezpieczenie wyjazdu na Safari,
b) Ubezpieczenie wyjazdu na Spływy kajakowe,
c) Ubezpieczenie wyjazdu którego celem jest Wspinaczka górska,
d) Ubezpieczenie wyjazdu na Lot balonem,
e) Ubezpieczenie wyjazdu na Nurkowanie,
f) Ubezpieczenie wyjazdu na Rejs Żaglowcem.

FORMALNOŚCI I PODRÓŻE SŁUŻBOWE
7) Ubezpieczenie wyjazdu na targach i konferencjach organizowanych w kraju i za granicą,
8) Ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia dla cudzoziemców, sprzętu sportowego, kosztów rezygnacji,
9) Ubezpieczenie organizacji wyjazdów biznesowych w kraju i za granicą poprzez informowanie i wykonane rezerwacje uwzględniającej określone przez Klienta upodobania, charakter wyjazdu oraz dodatkowe atrakcje,
10) Ubezpiezcenie rezerwacji, zakupu i dostarczenia pod wskazany adres biletów lotniczych i kolejowych,
11) Ubezpieczenie rezerwacji hotelu lub pensjonatu w kraju i za granicą spełniającego określone przez Klienta standardy,

 
SPORT 
12) Ubezpieczenia zakupu biletów na wybrane przez Klienta imprezy sportowe w kraju i za granicą, tj.:
a) Ubezpieczenia biletów na Mistrzostwa sportowe;
b) Ubezpieczenia biletów na Wyścigi konne;
c) Ubezpieczenia biletów na Turnieje tenisa ziemnego;
d) Ubezpieczenia biletów na Mecze i turnieje polo;
e) Ubezpieczenia biletów na Turnieje golfa;
f) Ubezpieczenia biletów na Skoki narciarskie;
g) Ubezpieczenia biletów na Turnieje szachowe;
h) Ubezpieczenia biletów na Wyścigi F1;


§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU Ubezpieczenia.wadi.pl
1. Usługi Ubezpieczenia realizowane są przez Ubezpieczenia.wadi.pl na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na terenie całego świata i przestrzeni kosmicznej. Świadczenie tych usług następuje na indywidualnie określonych za pośrednictwem Ubezpieczenia.wadi.pl i zaakceptowanych przez Klienta, warunkach umowy.
2. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z usług wskazanych w § 3 niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem całodobowej, czynnej przez wszystkie dni w roku, Infolinii Ubezpieczenia, dostępnej pod numerem telefonu: +48 600 114 350 oraz +48 33 49 80 801.
Połączenie z Infolinią Ubezpieczenia będzie płatne według stawek operatora, z sieci, którego wykonywane jest połączenie. Numer Infolinii Ubezpieczenia jest dostępny z telefonów stacjonarnych, komórkowych zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
3. Usługi Ubezpieczenia będą świadczone na podstawie telefonicznego zlecenia Klienta złożonego do Ubezpieczenia.wadi.pl poprzez Infolinię Ubezpieczenia.wadi.pl.
4. W celu skorzystania z Programu Ubezpieczenia Klient, dzwoniąc na Infolinię Ubezpieczenia, będzie zobowiązany do podania numeru BIN karty kredytowej (pierwszych sześć cyfr numeru karty) lub indywidualnego numeru Klienta wskazanego w umowie.
5. Rozmowy telefoniczne prowadzone między Klientem a Infolinią Ubezpieczenia.wadi.pl, w trosce o jakość Usług Ubezpieczenia, są nagrywane. Ubezpieczenia.wadi.pl może odmówić wykonania Usługi Ubezpieczenia w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na nagranie rozmowy.
6. W celu skorzystania z Usług Ubezpieczenia Klient może także zostać poproszony przez Ubezpieczenia.wadi.pl o podanie innych danych potrzebnych do zrealizowania złożonego przez Klienta zlecenia, a wszczególności o przesłanie informacji zamawianej usługi za pomocą poczty e-mail na adres:
Ubezpieczenia@wadi.pl.
7. Klient akceptując Regulamin oświadcza, że uzyskał informację że: Jego dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu zostały przekazane WADi.fhu Artur Piszczek z siedzibą w Bielsku-Białej dobrowolnie oraz że został poinformowany iż: administratorem jego danych osobowych jest WDi.fhu Artur Piszczek z siedzibą w Bielsku-Bałej oraz przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
8. Jeżeli Klient nie dopełnił, któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 4-5, Ubezpieczenia.wadi.pl może odmówić organizacji świadczeń określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.
9.  Po otrzymaniu od Klienta zlecenia świadczenia usługi organizacyjnej Ubezpieczenia.wadi.pl realizuje zlecenia Klienta w następujący sposób:
a) Klient, składając telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zlecenie o zorganizowanie danego przedsięwzięcia, podaje charakterystykę usługi lub towaru, o którego dostarczenie wnioskuje, wnioskowany sposób, adres i termin realizacji, oraz zakres kwotowy jakim dysponuje na ten cel usługi,
b) Klient oraz konsultant Infolinii Ubezpieczenia.wadi.pl bądź konsultant Ubezpieczenia.wadi.pl obsługujący zlecenia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, ustalają termin, w którym przedstawiony zostanie kosztorys usługi lub informacje o braku możliwości realizacji usługi,
c) Następnie konsultant Ubezpieczenia.wadi.pl, telefonicznie albo drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Klienta lub faksem na numer telefonu wskazany przez Klienta, przedstawia Klientowi propozycje ofert i pełen koszt usługi, jaki będzie obciążać Klienta oraz uzgadnia z Klientem termin realizacji usługi,
d) W przypadku braku możliwości wykonania usługi na warunkach podanych przez Klienta, Ubezpieczenia.wadi.pl przedstawia Klientowi określone przez siebie lub Dostawcę warunki wykonania danego zlecenia.
e) Po akceptacji przez Klienta podczas rozmowy telefonicznej i za pośrednictwem poczty elektronicznej oferty oraz pełnego kosztu usługi, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za usługę, w związku z czym konsultant Ubezpieczenia.wadi.pl przedstawia Klientowi możliwe sposoby płatności za usługę,
10. Po otrzymaniu od Klienta zlecenia świadczenia usługi informacyjnej, Ubezpieczenia.wadi.pl niezwłocznie przystępuje do poszukiwania informacji o wykonaniu złożonego przez Klienta zlecenia, a następnie oddzwania do Klienta na numer telefonu podany przez niego przy składaniu zlecenia oraz podaje mu informacje, jakich Klient oczekiwał przy składaniu zlecenia Ubezpieczenia.wadi.pl.
11. Ubezpieczenia.wadi.pl podejmuje maksymalnie trzy próby telefonicznego skontaktowania się z Klientem, w celu udzielenia mu informacji w ramach Usług Ubezpieczenia. W ramach tego kontaktu Ubezpieczenia.wadi.pl. informuje Klienta o przyjęciu zlecenia przez Ubezpieczenia.wadi.pl lub danego Dostawcę oraz o warunkach wykonania danego zlecenia przez Ubezpieczenia.wadi.pl. lub tego Dostawcę. Warunki umowy określające sposób wykonania usługi zorganizowanej przez Ubezpieczenia.wadi.pl, jak również wszelkie związane z tym koszty, określa wyłącznie umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczenia.wadi.pl lub Dostawcą a Klientem za pośrednictwem Ubezpieczenia.wadi.pl. Umowę uważa się za zawartą z chwilą jednoznacznej akceptacji przez Klienta wszystkich warunków wykonania danej usługi przez Ubezpieczenia.wadi.pl lub Dostawcę.
12. W zależności od rodzaju usługi, koszty świadczenia usług bądź dostawy towarów, Ubezpieczenia.wadi.pl umożliwia Klientowi dokonanie płatności w następujący sposób:
- przedpłata zaakceptowanej przez Klienta kwoty i Ubezpieczenia.wadi.pl na rzecz Ubezpieczenia.wadi.pl,
- przedpłata zaakceptowanej przez Klienta kwoty i Ubezpieczenia.wadi.pl na rzecz Dostawcy,
- bezpośrednia płatność na rzecz Ubezpieczenia.wadi.pl,
- bezpośrednia płatność na rzecz Dostawcy,
Przedpłata zaakceptowanej przez Klienta kwoty przez Ubezpieczenia.wadi.pl na rzecz Dostawcy jest oferowana wyłącznie, gdy w ocenie Ubezpieczenia.wadi.pl jest to uzasadnione z uwagi na charakter świadczonej usługi.
Klient jest zobowiązany do pokrycia w/w kosztów w sposób uzgodniony z Ubezpieczenia.wadi.pl bezpośrednio lub u Dostawcy, lub za pośrednictwem Ubezpieczenia.wadi.pl. Możliwe formy płatności to:
- przelew,
- gotówka,
- karta kredytowa, w tym celu Klient podaje konsultantowi v.wadi.pl dane niezbędne do autoryzacji karty i realizacji transakcji przy wykorzystaniu karty bez jej fizycznego przedstawienia.
13. Każde zgłoszenie Klienta w celu skorzystania z Usług Ubezpieczenia jest indywidualnie rozpatrywane przez Ubezpieczenia.wadi.pl. Po złożeniu przez Klienta zlecenia, Ubezpieczenia.wadi.pl dokonuje weryfikacji, czy dane zlecenie jest możliwe do wykonania na warunkach podanych przez Klienta: niezwłocznie informuje Klienta o przekazaniu jego zlecenia Dostawcy i o warunkach wykonania zlecenia przez Dostawcę albo o możliwości wykonania zlecenia bezpośrednio przez Ubezpieczenia bądź o ewentualnym braku możliwości wykonania usługi na warunkach podanych przez Klienta. W przypadku braku możliwości wykonania usługi na warunkach podanych przez Klienta, Ubezpieczenia przedstawia Klientowi swoje warunki wykonania danego zlecenia albo warunki określone przez Dostawcę.
14. Sposób wykonania usługi zorganizowanej za pośrednictwem Ubezpieczenia.wadi.pl., jak również wszelkie związane z tym koszty, określa wyłącznie umowa zawarta pomiędzy Dostawcą a Klientem za pośrednictwem Ubezpieczenia.wadi.pl albo umowa zawarta pomiędzy Klientem a Ubezpieczenia.wadi.pl, w przypadku wykonywania usługi przez Ubezpieczenia.wadi.pl bez  udziału Dostawcy. Umowę uważa się za zawartą z chwilą jednoznacznej akceptacji przez Klienta w rozmowie telefonicznej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich warunków wykonania danej usługi przez Dostawcę albo przez Ubezpieczenia.wadi.pl.
15. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi, od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
16. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
17. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku:
a) świadczenia usług, rozpoczętego za zgodą Klienta przed upływem terminu, o którym mowa w ustępie 11 niniejszego paragrafu,
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczania prasy,
g) usług w zakresie gier hazardowych.
18. Jeśli z umowy nie wynika termin spełnienia świadczenia, umowa powinna zostać wykonana najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

§ 5 OGRANICZENIA W ŚWIADCZENIU USŁUG UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenia.wadi.pl zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi, jeżeli:
a) nie będzie to możliwe w momencie zgłoszenia Klienta, przy użyciu dostępnych Ubezpieczenia.wadi.pl. bądź Dostawcom środków technicznych i posiadanej wiedzy,
b) usługa, o której zorganizowanie wnioskuje Klient jest niezgodna z prawem, z zasadami etycznymi, moralnymi oraz zasadami współżycia społecznego,
c) usługa, o której zorganizowanie wnioskuje Klient jest związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. O ewentualnym wycofaniu niektórych usług z oferty Klient zostanie poinformowany drogą emailową. W przypadku braku akceptacji zmian Klient będzie miał prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z zachowaniem prawa do zwrotu części niewykorzystanej opłaty członkowskiej
w przypadku Klientów którzy taką opłatę uiścili.
3. Ubezpieczenia.wadi.pl informuje, że wartości dodane, oferty specjalne, zniżki itd. u Dostawców mogą ulegać zmianom, co jest niezależne od Ubezpieczenia.wadi.pl. Dostawcy Ubezpieczenia.wadi.pl są odpowiedzialni za usługi, które dostarczają oraz mogą oni posiadać swoje regulaminy.
4. W przypadku wymienionym w ust. 1 Ubezpieczenia.wadi.pl. powinno szczegółowo wyjaśnić Klientowi przyczynę niemożności wykonania wyżej wymienionej usługi i, o ile jest to możliwe, podać możliwy termin jej wykonania.
5. Ubezpieczenia.wadi.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu usługi w ramach Programu v.wadi.pl, jeśli opóźnienie lub niemożliwość wykonania świadczenia spowodowane są zaistnieniem siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się w szczególności: strajki, zamieszki, ataki terroru, sabotaż, wojnę, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar lasu, awarię lub brak urządzeń telekomunikacyjnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia zaistniałe z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Ubezpieczenia.wadi.pl, dotyczących w szczególności Dostawców i mogących powodować niedyspozycyjność Dostawców realizujących dane świadczenia, takich jak zjawiska meteorologiczne i ograniczenia w poruszaniu się wprowadzonych decyzjami władz administracyjnych.
6. Ubezpieczenia.wadi.pl. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu usługi w ramach Programu Ubezpieczenia.wadi.pl, jeśli opóźnienie lub niemożliwość wykonania usługi spowodowane są:
a) błędnym sformułowaniem zlecenia lub zamówienia przez Klienta,
b) brakiem akceptacji Klienta warunków wykonania zlecenia określonych przez Ubezpieczenia.wadi.pl. lub Dostawcę w terminie wymaganym przez Ubezpieczenia.wadi.pl lub Dostawcę,
c) brakiem płatności Klienta w terminie wymaganym przez Ubezpieczenia.wadi.pl. lub Dostawcę.
d) wymaganiami i przepisami polskimi i państw obcych, w szczególności chodzi o przepisy imigracyjne i pobytowe.
7. Ubezpieczenia.wadi.pl zastrzega, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak przykładowo: narażenie Ubezpieczenia.wadi.pl na straty finansowe, niegodne traktowanie pracowników Ubezpieczenia.wadi.pl, może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub pozbawić możliwości korzystania z programu Ubezpieczenia.wadi.pl. W takiej sytuacji Klient korzystający z usługi odpłatnie zachowuje prawo do zwrotu niewykorzystanej proporcjonalnie części opłaty.


§ 6 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Ubezpieczenia.wadi.pl zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie Klient powinien bezpośrednio zgłosić do Działu Reklamacji Ubezpieczenia.wadi.pl na następujące numery telefonów: (+48) 33 49 80 801 w dni powszednie w godz. 9.00-17.00 oraz obowiązkowo pisemnie faxem, e-mail lub na adres: Ubezpieczenia.wadi.pl, ul. Kowalska 61, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem: Reklamacje Ubezpieczenia.wadi.pl.
2. W przypadku reklamacji usług organizacyjnych wykonanych przez Dostawcę, tryb reklamacji polega na złożeniu reklamacji do Działu Reklamacji Ubezpieczenia.wadi.pl zgodnie z ust. 1 i rozpatrzeniu tej reklamacji przez Dostawcę, a następnie poinformowaniu Klienta za pośrednictwem Działu Reklamacji Ubezpieczenia.wadi.pl o sposobie jej rozpatrzenia. Dział Reklamacji Ubezpieczenia.wadi.pl niezwłocznie po zgłoszeniu przez Klienta reklamacji, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym po otrzymaniu od Klienta reklamacji, przekazuje reklamację Klienta do odpowiedniego Dostawcy celem jej rozpatrzenia.
W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie Klient może także złożyć reklamację bezpośrednio u Dostawcy.
3. W przypadku reklamacji usług organizacyjnych wykonanych przez Ubezpieczenia.wadi.pl bez udziału Dostawcy oraz usług informacyjnych, tryb reklamacji polega na złożeniu reklamacji do Działu Reklamacji Ubezpieczenia.wadi.pl i rozpatrzeniu jej przez ten Dział w terminie i w sposób określony w ust. 4.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Dział Reklamacji Ubezpieczenia.wadi.pl w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy termin na rozpatrzenie danej reklamacji. Dział Reklamacji Ubezpieczenia.wadi.pl niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu wpływu skargi Klienta, przystępuje do rozpatrzenia reklamacji. Klient każdorazowo będzie telefonicznie lub pisemnie informowany o rozstrzygnięciu reklamacji. Sposób poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji będzie ustalony indywidualnie z Klientem, chyba że przepisy szczególne przewidują określoną formę. W przypadku braku możliwości telefonicznego kontaktu z Klientem w danym dniu w celu przekazania informacji o rozstrzygnięciu reklamacji (jeśli została ustalona tylko taka forma poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji), Dział Reklamacji Ubezpieczenia.wadi.pl podejmuje w następnych dniach kolejne próby skontaktowania się z Klientem w celu przekazania informacji o rozstrzygnięciu reklamacji.


§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Integralną część Regulamin Programu Ubezpieczenia.wadi.pl stanowią Warunki korzystania z serwisu które są dostępne na stronie internetowej www.Ubezpieczenia.wadi.pl. Akceptacja Regulaminu Programu Ubezpieczenia.wadi.pl stanowi jednocześnie akceptację Warunków korzystania z serwisu.
2. Aktualna wersja Regulaminu Ubezpieczenia jest dostępna na stronie internetowej
www.Ubezpieczenia.wadi.pl
3. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4. Regulamin Programu Ubezpieczenia wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2016 roku godzina: 24.00.
5. Poprzedni REGULAMIN traci moc automatycznie. Jakiekolwiek sprawy zaległe obowiązują z zastosowaniem Nowego Regulaminu i na tej podstawie będą rozpatrywane.
 
Zobacz
także:
Zadaj pytanie
Oddzwonimy

Kontakt

Kontakt Ubezpiecznia.wadi.pl: 33-49-80-801, Fax: 33-49-80-801, Komórka: +48 600-114-350
E-mail: Ubezpieczenia@wadi.pl  Biuro@wadi.pl, GG: 3212547,Skype: Arturo.wadi,
statystyka Ubezpieczenia.wadi.pl
Korzystanie z serwisu Ubezpieczenia.wadi.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADi.
Opublikowango na stronach Ubezpieczenia.wadi.pl oraz wadi.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
"Przezorny zawsze ubezpieczony!" - tak głosiło kiedyś pewne hasło reklamowe jedynego ubezpieczycieli w Polsce. Ubezpieczać się należy, jest to przede wszytkim ochrona naszego zdrowia i mienia. Ubezpieczenie może pokryc nasze koszty leczenia,  Obsługujemy osoby prywatne, firmy oraz organizacje. Wszystkim zapewniamy pełną profesjonalną obsługę w doborze ubezpieczeń i odpowiednich polis ubezpieczeniowych.
Copyright by KSI Media 2013. All rights reserved.
Dodano produkt do koszyka
L.p. Sposób przesyłki Opis Cena netto VAT Cena brutto -
1 Odbiór osobisty Odbiór osobisty 0,00 0 0,00
2 Przesyła kurierska DHL Przesyłka kurierska DHL - dostawa na następny dzień 29,99 0 29,99
3 Poczta Polska - pobranie Poczta Polska - pobranie 16,00 0 16,00
4 Poczta Polska przesylka 10,00 0 10,00
5 Paczkomat Paczkomat 9,00 0 9,00